Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer
in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan
op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: Nieuw Huis. Info
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van
een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:
Nieuw Huis. Info
KVK nummer: 76894207


Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat
de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van
het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument
de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan, genaamd mailto:info@nieuwhuis.info;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van
  het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
  melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
  tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
  verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
  onbepaalde duur is.
  5.6 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een
  reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid
  slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer
dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument
uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – De prijs
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTWtarieven.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief BTW en afleverkosten.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
10.2 Consument dient zorgvuldig met producten om te gaan en bij
eventuele schade aan producten als gevolg van eigen
schuld/verantwoordelijkheid, geldt er geen garantie.
10.3 Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient consument
contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing.
Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten, zoals kleine ezelsoortjes of kreukjes, ontstaan tijdens het
verzendproces.
10.4 Zoals alle kaarten kunnen de kaarten van
Ondernemer na verloop van tijd ook enigszins buigen/ krom trekken.
Hier is niks aan te doen, dit is een natuurlijk proces. Klant heeft geen
recht op vervanging mocht verbuiging voorkomen.


Artikel 11 – Levering en uitvoering
11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening
van de ondernemer.
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij
zijn kleine beschadigingen aan kaarten, zoals kleine ezelsoren of
kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.
11.7 Voor verzending en verpakking van de producten in de webshop
naar Nederland geldt voor brievenbuspost een tarief van €4,00 en
voor pakketpost een tarief van €6,00. Voor verzending en verpakking
naar België geldt een tarief van €9.


Artikel 12 – Betaling
12.1 Consument kan betalen via de op de webshop aangegeven
methoden zoals Ideal.
12.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
12.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
brengen.


Artikel 13 – Klachtenregeling
13.1 Klachten kunnen door Consument via een e-mail naar
info@nieuwhuis.info kenbaar worden gemaakt.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 14 Intellectueel eigendom
Nieuw Huis. Info behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom
(auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door
haar geleverde producten.


Artikel 15– Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.


Artikel 17 Privacybeleid
Het Privacybeleid zoals opgenomen op de website van
www.nieuwhuis.info is toepasselijk.


Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.


Artikel 19 – Overige bepalingen

 1. 1 Kaarten gekocht door consument mogen niet verkocht worden aan
  derden.
  2 De producten van Ondernemer zijn beschikbaar voor wederverkoop. Natuurlijke – en rechtspersonen die hiervan gebruik willen maken, dienen middels een offerte aanvraag Ondernemer te benaderen via info@nieuwhuis.info Wederverkoop is alleen via die weg geoorloofd.